AWS หรือ Alcohol Withdrawal Scale ประกอบด้วย 7 หัวข้อได้แก่ เหงื่อ สั่น วิตกกังวล กระสับกระส่าย อุณหภูมิ ประสาทหลอน และการรับรู้บุคคล วัน เวลา สถานที่ โดยแปลผลคะแนนเป็น 4 ระดับได้แก่ Mild / Moderate / Severe / Very Severe

นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ ระดับความรู้สึกตัว ขนาดรูม่านตา/การตอบสนอง และระบุยารักษาที่ให้เพิ่มโดยแพทย์ เป็นต้น

โดยรูปแบบของแบบประเมิน AWS จะสามารถลงข้อมูลเป็นประวัติการประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราในระหว่างรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง