คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่
1) การดูแลที่อยู่อาศัยทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และการจัดการกับอาการต่างๆ
3) การรับบริการการปรึกษา