ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ลักษณะของโปรแกรม (จำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน สถานที่ที่ใช้ในการเยี่ยมบ้าน การคัดเลือกผู้ติดสุราเข้าร่วมโปรแกรม คุณสมบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ และคุณสมบัติของญาติผู้ดูแลของผู้ติดสุราที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ) (2) ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ และ (3) สาระของการดูแลผู้ติดสุรา 9 ด้าน ได้แก่ การดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่อยู่อาศัย การจัดการกับภาวะวิกฤต การเข้ารับบริการสุขภาพ การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การจัดการด้านการเงิน การให้การปรึกษา