เนื้อหา ประกอบด้วยแนวคิดหลัก องค์ประกอบหลัก ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรม กรอบแนวคิด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาของการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน