เหมาะสำหรับทีมบุคลากรสุขภาพในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข และระดับปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรมปริมาณ/ความถี่ จำนวนวันหยุดดื่มต่อสัปดาห์ จำนวนวันดื่มหนักต่อสัปดาห์ ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา  ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน

รวมถึงแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน  การช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย ความเกี่ยวข้องของญาติ การจัดการเอกสาร การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การให้คำปรึกษา ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน