จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิที่รับผิดชอบ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ หรือบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือเวชกรรม ชุมชน เพื่อเน้น (1) การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนและให้การดูแลรายกรณี (2) การสร้างเครือข่ายและกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (3) การบำบัดฟื้นฟูในชุมชนโดยชุมชน โดยได้นำโปรแกรม PACT Model หรือโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจเข้ามาผนวกด้วย