จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัิติงานรับผิดชอบด้านการ บำบัดรักษาและติดตามผู้ติดสุรา เช่น คลินิกสุรายาเสพติด คลินิกจิตเวช หรือหอผู้ป่วยสุรา หรือบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิที่สนใจในการให้การดูแลผู้ติดสุราในพื้นที่ เพื่อเน้น (1) การประเมินภาวะติดสุราและโรคร่วมทางจิตเวช (2) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะฟื้นฟูสภาพ (3) การบำบัดรักษาด้วยจิตสังคมบำบัด (4) การบำบัดรักษาด้วยยา และ (5) สุขภาพจิตผู้ดูแลและการให้คำปรึกษาครอบครัว