จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในเสี่ยง เช่น หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่มีการบำบัดรักษาผู้ติดสุราทั้งผู้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เืพื่อเน้น (1) การประเมินและเฝ้าระวังภาวะถอนพิษสุรา (2) การบำบัดรักษาและติดตามภาวะถอนพิษสุรา (3) การเฝ้าระวังรักษาโรคที่สัมพันธ์กับสุราและภาวะฉุกเฉินทางกาย (4) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะถอนพิษ โดยมีเครื่องมือแบบประเมิน CIWA-Ar และ AWS ร่วมด้วย