จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อเน้น (1) การตระหนักถึงความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อผู้ีมีปัญหาการดื่มสุรา และมีผลต่อพฤติกรรมในการให้บริการดูแลให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ด้วยแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม (2) พฤติกรรมการดื่มสุราทีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการดื่มสุราที่พบบ่อย (3) การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา (4) หลักการให้การบำบัดแบบสั้น และการสร้างแรงจูงใจ และ (5) การให้ความรู้ การให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มสุรา