จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

เป็นภาพรวมของโปรแกรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ที่พัฒนามาจากฉบับทดลองนำร่อง เพื่อบูรณาการให้เข้ากับสถานพยาบาลสุขภาพในแต่ละระดับตามความรุนแรงของปัญหา ที่พบ และพัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น และการบำบัดเฉพาะทางขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการมองภาพรวมในการลดช่องว่างบริการผู้มีปัญหาการดื่ม สุราตามข้อเสนอ "โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต : mhGAP" ขององค์การอนามัยโลก เพื่อข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการนำไปพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได้