คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองในพื้นที่ใหญ่เพิ่มเติม อีกทั้งยังได้นำแนวคิด โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme; mhGAP) ขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ เพื่อขยายระบบบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เป็นการลดช่องว่างบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและได้ทำการศึกษา ปัจจัยสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการขยายรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสาธารณ สุข และการศึกษาประสิทธิผลความคุ้มค่าคุ้มทุนของรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่ม สุราไปพร้อมกันด้วย