เป็นแผ่นพับที่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระดับน้อยถึงปานกลาง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา หรือผู้ที่กำลังมีความประสงค์จะลด ละ เลิกการดื่มสุราที่กำลังมองหาแนวทางเบื้องต้นไว้สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันช่วย ตนเอง ซึ่งมีหลายๆ หัวข้อที่น่าสนใจและปฏิบัติตัวเองได้อย่างง่ายๆ อาทิ ปัญหาจากการดื่มแบบไม่ระวัง จะดื่มให้น้อยลงได้อย่างไร การวางเป้าหมายการลดเลิกสุรา หากคุณต้องดื่มโดยยังเลิกหรือหยุดไม่ได้ มีเทคนิคอย่างไร การประเมินตนเองอย่างง่ายๆ ว่าคุณดื่มอย่างมีปัญหาแล้วหรือยัง

ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา