เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับองค์กรใหญ่เล็ก หรือองค์กรของภาครัฐและเอกชน ซึ่งนำเสนอถึงบทบาทของสถานประกอบการในการดูแลแก้ไขปัญหาการดื่มของพนักงาน อาทิ การมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการดื่มสุรา การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน การประเมินสมรรถะการทำงาน การมีระบบให้คำปรึกษาที่เน้นประเด็นการดื่มสุราและผลกระทบต่อเนื่องจากการ ดื่ม การส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการติดตามผล ภายใต้แนวคิด "ความสำเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากนโยบายปลอดสุรา ความสำเร็จของชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาพดี ไม่มีปัญหาการดื่มสุรา"

ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา