เป็นแผ่นพับที่สะท้อนผลกระทบต่อผู้มีปัญหาการดื่มสุราในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน การเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังอธิบายอาการและพฤติกรรมของผู้เมาสุรา ผู้ที่มีอาการขาดสุรา และผู้ที่มีอาการติดสุรา การช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน และหัวข้อยอดฮิตคือ "จะทำอย่างไร ถ้าเขา (ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา) ไม่ต้องการความช่วยเหลือ"

ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา