จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2012
เรียบเรียงโดย : ดร.ดรุณี  ภู่ขาวและคณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนำเอาวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาใช้กับตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้มีพฤติกรรมเสพติดสุรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมองติดยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำความเข้าใจองค์ประกอบของปัญหาตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และการวางแผนการช่วยเหลือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะการสื่อความเข้าใจเห็นใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทัึกษะการสอนผู้ป่วยเรื่องรูปแบบความคิดที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทักษะการปรับโครงสร้างความคิดผู้ป่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เครื่องมือและแบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ความสามารถในมิติวัฒนธรรมและการบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การนิเทศตนเองด้านความสามารถการใช้ CBT