แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เปิดอบรมหลักสูตร &ldquoการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา&rdquo (Motivational Interviewing and Motivational Enhancement Therapy : MI &MET) เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกจิตเวชหรือยาเสพติดของสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศไทย โดยแบ่งอบรมเป็น 2 ระดับได้แก่
  1. พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้นิเทศ (Supervisor) จากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด /รพ.จิตเวชเพิ่มเติม  จำนวน 2 รุ่น
  2. พยาบาลในระดับผู้ปฏิบัติงานจาก รพศ./รพท. รพช. จำนวน 4 รุ่น
ช่วงเวลาอบรมระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. 54 กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกอบรมได้เพียงหลักสูตรเดียวจาก 2 หลักสูตรที่แผนงาน ผรส. เปิดอบรมเท่านั้น