ตัวอย่างเนื้อหา :

- หลักการและเหตุผลในการให้การบำบัดแบบสั้นในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

- หลักการของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และทักษะที่สำคัญ

- วิธีการเชื่อมโยงการคัดกรอง ASSIST กับการบำบัดแบบสั้น

- วิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้รับบริการ

เป็นต้น