องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

                       รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

                       พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

เนื้อหา ประกอบด้วย :

- เหตุผลในการทำการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดและให้การบำบัดแบบสั้น

- ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด

- การพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง

- วิธีการใช้แบบคัดกรอง ASSIST

- หลักของการบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมกระบวนการถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

- วิธีการนำการคัดกรองด้วย ASSIST เข้าสู่งานประจำ