(ร่าง) กำหนดการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชนิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)

สำหรับผู้ป่วยที่ติดเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์&rdquo

ระหว่างวันที่  22-24 กุมภาพันธ์  2555

ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอิสติน มักกะสัน   กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2555

เวลา

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-09.30 น.

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Structure exercise)

 

09.30-10.30 น.

ภาพรวมกระบวนการช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

ผสมแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลง (Process of Change)

 

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45 -12.00 น.

CBT spirit สัมพันธภาพเชิงบำบัด และทักษะการสร้างความเห็นอกเห็นใจ

(empathic skills)

 

12.00 -13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 -13.15 น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

13.15 -14.15 น.

ฝึกทักษะ empathic skills

 

14.15 -15.15 น.

ฝึกปฏิบัติทักษะ cost-benefit analysis (CBA) กับผู้รับบริการ

 

15.15-15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.30 -16.30 น.

ฝึกปฏิบัติทักษะ goal setting กับผู้รับบริการ

 

16.30 -16.45 น.

อภิปรายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา

08.30 &ndash 09.00 น.

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Structure exercise) และทบทวนเนื้อหา

 

09.00 -10.30 น.

สาธิต การนำเสนอ เนื้อหา &ldquoสมองติดยา&rdquo และเทคนิคการเป็นวิทยากร

 

10.30 -10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45 -12.00 น.

สาธิตการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการในเรื่อง ทักษะการทำ

ความเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมเสพติด (Educating client about

Cognitive model)

 

12.00 -13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 -14.00 น.

ฝึกทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการในเรื่อง ทักษะการทำ

ความเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมเสพติด (Educating client about

Cognitive model)

 

14.00 -15.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะพฤติกรรม (Behavioral skills) I

 

15.00 -15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.15 -16.00 น.

ฝึกปฏิบัติทักษะพฤติกรรม (Behavioral skills) II

 

16.30 &ndash 16.45 น.

อภิปรายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา

08.30 -09.00 น.

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Structure exercise)

 

09.00 -10.45 น.

ทักษะการปรับโครงสร้างความคิด

 

10.45 -11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

11.00 -12.00 น.

สาธิตการใช้ทักษะการปรับโครงสร้างความคิดกับผู้รับบริการ

 

12.00 -13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 -14.00 น.

ฝึกปฏิบัติทักษะการปรับโครงสร้างความคิดกับผู้รับบริการ

 

14.00 -15.00 น.

CBT Self supervision แนะนำการใช้ คู่มือ CT  scale

 

15.00 -15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.15 -16.00 น.

กรณีตัวอย่าง ผลการนิเทศตนเอง โดยใช้ CT scale

 

16.00 -16.30 น.

อภิปรายสรุปและมอบหมายการบ้าน