ร่างการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัด
เพื่อเสริมแรงจูงใจ ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (MI & MET)

สำหรับผู้ปฏิบัติและผู้นิเทศ  รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่  15 -  17  กุมภาพันธ์   2555   

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2555

เวลา 

08.00 &ndash 08.30 น. 

ลงทะเบียน 

 

08.30 &ndash 09.30 น. 

กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและ บำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย 

 

09.30 &ndash 10.00 น. 

รับประทานอาหารว่าง 

 

10.00 &ndash 12.00 น. 

การบรรยาย

Motivational Interviewing and Motivational Enhancement Therapy (MI&MET)

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย 

 

12.00 &ndash 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 &ndash 16.00 น.

การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย และคณะวิทยากรผู้ช่วย

  

วันที่  16  กุมภาพันธ์   2555

เวลา

09.00 &ndash 12.00 น.

การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย 

และคณะวิทยากรผู้ช่วย

 

12.00 &ndash 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 &ndash 16.00  น.

การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย

และคณะวิทยากรผู้ช่วย

  

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2555

เวลา 

09.00 &ndash 12.00 น. 

การฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET แบบกลุ่มย่อย

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย

และคณะวิทยากรผู้ช่วย 

 

12.00 &ndash 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 &ndash 16.00 น. 

สรุปและประเมินผลการฝึกปฏิบัติทักษะ MI&MET

โดย พอ.นพ.พิชัย  แสงชาญชัย

และคณะวิทยากรผู้ช่วย 

 

16.00 น. 

ปิดการอบรม 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.00