องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/017

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มีนาคม 2011

แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

เนื้อหาประกอบด้วย : เป็นโปรแกรมที่เสริมข้อตกลงร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายให้เพิ่มการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลกลุ่มโรค MNS และเพื่อให้วิธีการดูแลช่วยเหลือที่สำคัญครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสัดส่วนในภาระโรคทั่วโลกสูงมาก ดังนั้นกรอบการทำงานของ mhGAP ยังรวมถึงแผนการติดตาม ประเมินผลการวางแผน และการดำเนินการโปรแกรมการคัดเลือกตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า ตัดชี้วัดกระบวนการ ตัดชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลกระทบ ร่วมไปกับการหาเครื่องมือ และวิธีการวัดเป็นขั้นตอนที่บูรณาการไปร่วมกัน