จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2010

เรียบเรียงโดย : พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัยและคณะ

เนื้อหาประกอบด้วย :
หน่วยการเรียนที่ 1 จิตวิญญาณของการให้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
หน่วยการเรียนที่ 2 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หน่วยการเรียนที่ 3 ทักษะของการเสริมสร้างแรงจูงใจ
หน่วยการเรียนที่ 4 โครงสร้าง กระบวนการ และเทคนิคในการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
หน่วยการเรียนที่ 5 เครื่องมือและแบบประเมิน