เรียบเรียงโดย : พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

เนื้อหา ประกอบด้วย : ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัด หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ การบำบัดเพื่อเสริมให้พัฒนาตามหลัก 12 ขั้นตอน ผลลัพธ์ของกลุ่มเอเอ และความก้าวหน้าของเครือข่ายกลุ่มเอเอในประเทศไทย