องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/10/071

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2010

แปลและเรียบเรียงโดย :  นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                 พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

เนื้อหาประกอบด้วย : คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ มีการประชุม ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2006 จากนั้นได้มีการริเริ่มกิจกรรมสำคัญหลากหลายที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกและ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมถึงส่งเสริมนโยบายที่มีประสิทธิผลต่อระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นกลไกการเกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์ : การเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรา, การจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคแอลกอฮอล์ในโลก, อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์, กลยุทธ์และวิธีการที่ได้ผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล์ และการจัดทำนโยบายแอลกอฮอล์