องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

 แปลและเรียบเรียงโดย : นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                 พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

เนื้อหาประกอบด้วย : แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เป็นเครื่องมือแบบง่ายในการคัดกรองการดื่มสุราที่มากเกินไปและในการประเมินที่มีเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุปัญหาการดื่มสุราที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยที่นำมาพบแพทย์และแนะนำรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยงหรือดื่มแบบอันตรายให้ลดหรือหยุดดื่ม รวมถึงหลีกเลี่ยงผลเสียที่ตามมาจากการดื่มได้อีกด้วย