องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/024

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มิถุนายน 2011

แปลและเรียบเรียงโดย    นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                 พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

เนื้อหาประกอบด้วย : ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายเล่มนี้ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบสามในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างการดื่มสุราแบบอันตรายกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคม นำมาซึ่งทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ 10 ประเด็น อาทิ นโยบายดื่มไม่ขับและมาตรการแก้ไข, การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นโยบายด้านราคา, การติดตามและการเฝ้าระวัง เป็นต้น