จัดรูปเล่มเมื่อ   ปี 2553

เรียบเรียงโดย :   กิตติชัย  ปัญญาวัน

เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุรา รูปแบบ และวิธีการดูแลผู้มีปัญหาสุราในสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อดี ข้อเสีย และขอบเขตการดูแล ลักษณะการดูแลผู้มีปัญหาสุราในสถานศึกษาที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย