จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

เรียบเรียงโดย : สุนทรี  ศรีโกไสย

เนื้อหา ประกอบด้วย : ความชุกของการดื่มสุราของสตรี รวมถึงพฤติกรรม สาเหตุ อันตราย และการป้องกันการดื่มสุราของสตรี เพศภาวะ และสุรา รวมถึงการกำหนดแนวทางการวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการเสพ ติดสุราของสตรี