คู่มือการจัดโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ฉบับนี้ อิงตามฐานการทบทวนโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัว การประชุม และการทบทวนวรรณกรรม โดยมุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานและให้คำแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดการโปรแกรม ให้สนใจที่จะเริ่มดำเนินการโปรแกรมฝึกอบรมทักษะครอบครัวแบบทั่วไปและแบบเฉพาะกลุ่มโดย UNODC จะเผยแพร่รายละเอียดโปรแกรมที่อิงตามหลักวิชาการทั้งหมดที่ได้จากการทบทวนเพื่อใช้ประกอบกับคู่มือนี้โดยจะมีข้อมูลให้ผู้กำหนดนโยบายหรือผู้จัดการโปรแกรมที่อยากจะเลือกโปรแกรมที่อิงตามหลักวิชาการที่เหมาะสมที่สุดที่มีอยู่เพื่อนำไปปรับและใช้ดำเนินการในชุมชนของตน (เช่น ระดับของหลักฐานที่มีอยู่ ข้อมูลการนำโปรแกรมไปใช้ในหลากหลายบริบท กลุ่มเป้าหมายที่โปรแกรมนำไปใช้ได้อย่างประสิทธิผล และอื่นๆ) หวังว่าคู่มือและรายละเอียดนี้จะร่วมกันส่งเสริมการดำเนินการกลยุทธ์การป้องกันปัญหาสารเสพติดที่สำคัญนี้