จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2010

เรียบเรียงโดย : พ.ญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์และคณะ

เนื้อหาประกอบด้วย :
บทที่ 1 สถานการณ์ปัญหาการดื่มสุราในประเทศไทยและบทบาทของบุคลากรสุขภาพ
บทที่ 2 พฤติกรรมการดื่มสุราที่มีปัญหาต่อสุขภาพและปัญหาการดื่มสุราที่พบบ่อย
บทที่ 3 การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา
บทที่ 4 การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นด้วยการบำบัดแบบสั้น
บทที่ 5 ภาวะติดสุรา โรคร่วมทางกายและทางจิตเวชในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
บทที่ 6 ภาวะถอนพิษสุราและแนวทางป้องกันรักษา
บทที่ 7 แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา
บทที่ 8 การป้องกันการกลับดื่มซ้ำและสุขภาพจิตผู้ดูแล
บทที่ 9 การวางแผนระบบบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การส่งต่อ และการประเมินผล