ภายใ้ต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและระบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้มี ปัญหาการดื่มสุราและบำบัดรักษาผู้ติดสุราแบบบูรณาการตามบริบทของสังคมไทย แผนงาน ผรส. ได้พัฒนา "รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ" (Integrated Management of Alcohol Intervention Program ; i-MAP Health) ฉบับทดลองนำร่อง 2553 นี้ เพื่อทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาลจิตเวช 7 แห่ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง และสถานพยาบาลปฐมภูมิ 184 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ประกอบด้วยมาตรการหลัก 4 มาตรการคือ
1) มาตรการจัดการระยะแรก เพื่อค้นหาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การดูแลรักษาเบื้องต้น
2) มาตรการบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุราและโรคร่วมทางกาย เพื่อป้องกันและรักษาภาวะขาดสุราและโรคทางกายที่พบร่วม
3) มาตรการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการละ ลด เลิกดื่ม และนำเข้าสู่ขบวนการบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจ ป้องกันการกลับดื่มซ้ำ
4) มาตรการดูแลระยะยาวหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคงอยู่ในสังคมได้โดยไม่ดื่มสุรา