จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนรูปแบบวิธีการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เครื่องมือคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การนำไปใช้ตามความเหมาะสม การเลือกใช้ตามสถานการณ์ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดของเครื่องมือคัดกรอง และของระบบการคัดกรอง และเครื่องมือคัดกรองที่มีใช้ในประเทศไทย ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย