ผู้หญิง สารเสพติด และการตั้งครรภ์

เรียบเรียงโดย : กนิษฐา ไทยกล้า

เนื้อหา : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ และสนับสนุนการศึกษาความรู้ใหม่การวิจัย ด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่สามารถบูรณาการเข้ากับสถานบริการสุขภาพในแต่ละระดับตามความรุนแรงของปัญหา ร่วมกับการพัฒนาความรู้รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดในชุมชน ได้มีการนำไปใช้ในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ จากผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นปัญหาเฉพาะที่ต้องการความรู้ และการดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็น โดยเฉพาะการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลอย่างมากทั้งต่อแม่และเด็ก จึงได้มอบหมายให้อาจารย์กนิษฐา ไทยกล้า ทำการทบทวนองค์ความรู็และพัฒนาสื่อที่เข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากรสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้และแนะนำได้ ขณะเดียวกันหญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว จะได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาและสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้