จัดพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2556

เรียบเรียงโดย :  พญ.ทานตะวัน สุรเดชาสกุล

เนื้อหา ประกอบด้วย : ความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม รวมถึงการเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดื่มสุราได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมไทย