เอกสารประกอบกาารสอบ (PDF)

Module 1 : The Spirit of Motivational Interviewing (MI Spirit)

Module 2 : The Stage of Change

Module 3 : Motivational Interviewing Skills

Module 4 : The Structure of Motivational Enhancement Therapy (MET)

Module 5 : เครื่องมือ/ แบบประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ