เอกสารดาวน์โหลด (PDF)

หนวยการเรียนรูที่ 1.1 ความรูเบื้องตนของการบําบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 ความพร้อมเชิงวิชาชีพ (professional readiness) ภาวะหมดไฟในการทํางาน (burn out)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง ธรรมชาติของพฤติกรรม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง ทักษะการวิเคราะหขอดีขอเสีย (Cost-benefit analysis, CBA)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง ทักษะการวิเคราะหองคประกอบของปญหาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional formulation)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง ทักษะการหาความเชื่อมโยงระหวางอารมณและความคิดอัตโนมัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.7 เรื่อง ทักษะการปรับโครงสรางความคิด(Cognitive Restructuring)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง วิธีการบําบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผูมีพฤติกรรมเสพติดสุรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง ตัวอยางโปรแกรม CBT สําหรับผูติดสุรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมองติดยา (Addictive Brain)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทําความเขาใจในองคประกอบของปญหาตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมฯ

หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการสื่อความเขาใจเห็นใจ (Empathic Skills)

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องทักษะการสอนผูปวยเรื่องรูปแบบความคิด ที่สัมพันธกับการใชสารเสพติด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการใชทักษะการปรับโครงสรางความคิด กับผูปวย (Cognitive Restructuring)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เครื่องมือ แบบประเมินที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผูติดสุรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ความสามารถในมิติวัฒนธรรม และรูปแบบการบําบัดแบบปรับเปลี่ยน ความคิดและพฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10.1 การนิเทศตนเองดานความสามารถในการใช CBT

หน่วยการเรียนรู็ที่ 10.2 แนวคิดทฤษฎี และการปฏิบัติการนิเทศทางคลินิก