เรียบเรียงโดย : ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2556

เนื้อหาจะประกอบด้วย
1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ
3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม