แปลและเรียบเรียงโดย : พ.ต.ณัฐพล โชคไมตรี
                         พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2556

เนื้อหา : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม แบบ 2 และ 4 วาระการบำบัด ซึ่งทำในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 214 ราย ซึ่งรวบรวมมาจาก Brisbane, Queensland และ Newcastle
รายละเอียดของการบำบัดแบบ 4 วาระการบำบัดได้มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือเล่มนี้ด้วย ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกให้การบำบัดเป็นแบบ 2 วาระการบำบัด หรือ 4 วาระการบำบัดก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบำบัด การบำบัดแบบ CBT นี้ถูกพัฒนาขึ้นจากรูปแบบการรักษาและดูแลกลุ่มผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนแบบต่างๆ