เรียบเรียงโดย : รศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
                หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2556

เนื้อหา : เกี่ยวกับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในโครงการพัฒนาระบบบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อ สำหรับผูใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติดในงานบริการสาธารณสุข ปฐมภูมิในประเทศไทย ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานในการพัฒนางานชิ้นใหม่ในระบบงานประจำ เช่น แนวคิดของทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of innovation theory) กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นวงจร (Plan-Do-Check-Act; PDCA) การจัดการแบบหลากหลายรูปแบบ (multifaceted approach) รวมทั้งตัวอย่างบทเรียนการจัดบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในต่างประเทศ จึงเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรสุขภาพทุกระดับ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี และหลักฐานวิชาการในการพัฒนาและทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย