รายงานสรุปการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการ

เรียงเรียงโดย : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2554

เนื้อหาประกอบด้วย การสรุปการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการ จังหวัดนำร่อง(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน) ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานการณ์และสภาพปัญหา ส่วนที่ 2 การดูแลพนักงานส่วนที่ 3 แนวปฎิบัติในการดูแลพนักงานและส่วนที่ 4 ประสบการณ์ในการจัดทำระบบดูแลพนักงาน