คู่มือดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

เรียบเรียง : อริสา สุมามาลย์

ที่ปรึกษาวิชาการ : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง