กำหนดการติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยแผนงานผรส.
โครงการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการให้บริการปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราทางโทรศัพท์
และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol helpline 1413)
โครงการประเมินประสิทธิผลของพฤติกรรมการบำบัดแบบผสมผสานรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(Combined Behavioral Intervention - CBI: PMK - CBI)
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด ตึก ๘ ชั้น ๑
 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  เขตทวีราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๑๐ น

เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย TG123

๐๘.๑๐ - ๐๙.๔๐ น. 

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น.

ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการให้บริการปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราทางโทรศัพท์และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Helpline 1413) โดยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎ (๒๐ นาที)

๑๐.๒๐ -  ๑๑.๐๐ น.

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เยี่ยมนิเทศการดำเนินงานโครงการ Alcohol helpline 1413 ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาฯ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พัก

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการประเมินประสิทธิผลของพฤติกรรมการบำบัดแบบผสมผสานรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(Combined Behavioral Intervention - CBI : PMK - CBI) โดยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (๒๐ นาที)

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เดินทางจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

๑๗.๒๕ - ๑๘.๓๕ น.

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย TG 116