ทบทวนองค์ความรู้ การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (Pharmacological Treatment in Methamphetamine Abusers)

เรียบเรียงโดย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2556

เนื้อหาประกอบด้วย : การทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา amphetaminewithdrawal/amphetamine psychosis