ทบทวนองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว (Telephone Counseling for Alcohol Abusers and their Family)

เรียบเรียงโดย : แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย

เนื้อหาประกอบด้วย : ความรู้พื้นฐานและการเลือกเทคนิคในการให้คำปรึกษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในกลุ่มผูมี้ปัญหาจากการดื่มสุรา และประสบการณ์การใหคำปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ผ่านมาในประเทศต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกิดประโยชน์สูงสุด