ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง ไอซ์ (Methamphetamine Hydrochloride)

เรียบเรียงโดย
นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า
นายแพทย์กนก อุตวิชัย

จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2556 

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ หรือสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งได้นำมาจากงานวิชาการทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย โดยเน้นนำเสนอในหลายมิติ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ สถานการณ์ของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย กฎหมายและนโยบายด้านสารเสพติดในประเทศไทย ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาและแนวทางดูแลช่วยเหลือ