Duncan Ralstrick,Nick Heather and Christine Godfrey
บททบทวนวิชาการเรื่อง ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013

แปลและเรียบเรียงโดย
แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล

            การทบทวนนี้ครอบคลุมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการรักษาและการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านประสิทธิผลแนวทางการรักษาและการจัดการปัญหาที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในบริการระดับพื้นที่และเครือข่าย เพื่อประเมินบริการที่มีอยู่และวางแผนพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของประชากรของตน