1. สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี โทร. 1165, 0 2531 0080-8
 2. สายด่วนสุขภาพจิต 1323, 1667
 3. สายด่วนเลิกเหล้า  0 2379 1020
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้แก่

 1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กทม. โทร. 0 2437 0200-8,  0 2437 1298
 2. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม. โทร.  0 2354 8300
 3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กทม. โทร. 0 2889 9066-7
 4. โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี โทร. 0 2525 2333-5
 5. โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5328 0228-46
 6. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม โทร. 0 4259 3110-2, 0 4259 3135 , 0 4259 3103-7
 7. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น โทร.  0 4322 7422
 8. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา โทร. 0 4434 2666-75
 9. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานีโทร.  0 4531 2549, 0 4531 5050-4
 10. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานีโทร.  0 7731 1308,  0 7731 1444, 0 7724 0566-67
 11. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ โทร. 0 5626 7281-8
 12. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จ.สงขลา โทร.  0 7444 2476, 0 7432 4868-9, 0 7432 6103-4
 13. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จ.เลย โทร.  0 4286 1531,  0 4281 4897
 14. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว โทร.0 3726 1795-9,  0 3724 3144
ศูนย์บำบัดและโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์

 1. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร.  0 5337 2738  0 5337 2738
 2. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน โทร.  0 5361 2607  0 5361 2607
 3. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4322 5103-5
 4. ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคใต้ จ.สงขลา โทร.  0 7524 5067  0 7524 5067
 5. ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคใต้ จ.ปัตตานี โทร.  0 7333 3291  0 7333 3291
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด