จัดพิมพ์เมื่อ :  ตุลาคม 2555

เรียบเรียงโดย  กนิษฐา  ไทยกล้า

สนับสนุนโดย  แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)


เนื้อหาประกอบด้วย :

 บทที่ 1  บทนำ

-  ความสำคัญของปัญหา

-  แนวคิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง

บทที่ 2  พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด

           ของผู้กระทำความผิด

บทที่ 3  ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด

           ของผู้กระทำความผิด

  ก. เยาวชนที่กระทำความผิด

  ข. ผู้กระทำความผิดแรกรับของเรือนจำและทัณฑสถาน

  ค. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฺฮอล์ของผู้กระทำความผิด

  ง. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของผู้กระทำความผิด

บทที่ 4  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ