จัดพิมพ์เมื่อ :  กรกฎาคม 2555

เรียบเรียงโดย : เทอดศักดิ์ เดชคง และคณะ

เนื้อหาประกอบด้วย :

-   บทนำ ได้แก่ ทฤษฎีของการให้คำปรึกษา, หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา,

   การใช้คู่มือการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด, การให้คำแนะนำแบบสั้น, การให้คำแนะนำครอบครัวแบบสั้น ฯลฯ

- ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการให้คำปรึกษา ได้แก่ การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ,
   ความรู้เรื่องยาบ้าและผลกระทบจากการใช้ยา, ความคิด อารมณ์
   และพฤติกรรม, การเลิกสารเสพติด, การเลิกสุรา, วิเคราะห์ตัวกระตุ้น,
   ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไป
   เสพสารเสพติด, การจัดการตัวกระตุ้น, ปัญหาที่พบบ่อย, ทักษะการปฏิเสธ,  
   ความเชื่อที่ถูกต้องและทัศนคติที่ร่วมมือในการเลิกสารเสพติด,
   พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ,
   เคล็ดลับในการเลิกเสพสารเสพติด, การสร้างความไว้วางใจ,
   การหาเพื่อนใหม่, เป้าหมายและคุณค่าของชีวิต
   และการสนับสนุนจากครอบครัว
/สังคม