จัดพิมพ์เมื่อ :  กันยายน 2555

เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,

                     พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล,

                     พอ.พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล,

                     พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

                     และ ดร.ดรุณี ภู่ขาว

เนื้อหาประกอบด้วย :

-  การประเมินผู้มีปัญหาซับซ้อนโรคจิตเวชร่วม ปัญหาจากการบำบัดไม่สำเร็จ

-  การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้มีปัญหาสารเสพติดแอมเฟตามีน

-  การจัดการกับพฤติกรรมอยากเสพสารเสพติดแอมเฟตามีน

-  การบำบัดผู้เสพสารเสพติดแอมเฟตามีนด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

- เทคนิคการเพิ่มจำนวนผู้มีปัญหาสารเสพติดเข้าสู่ระบบบริการ เต็มใจอยู่ และอยู่จนครบกำหนดการบำบัดรักษา